Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 16_5_2021)

191 Hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ngày 16_5_2021)