Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo sơ kết QCDC cơ sở 6 tháng năm 2021