báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Bieu kem theo CV bao cao chi 6 thang Cam Giang

BC tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm (gửi Phòng TCKH)