Chỉ thị của UBND tỉnh Bắc Kạn về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành “Công dân điện tử”

Chỉ thị số 03_signed