Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường

Công điện bảo đảm trật tự ATGT trong dịp Lễ Quốc khánh 02-9 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường