Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 07/6/2021 về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch Covid-19

Công điện số 838_CĐ_BYT ngày 07_6_2021 về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch Covid_19