Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

2-KH-PBGDPL-va-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2021