DANH SÁCH TRƯỞNG CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI XÃ CẨM GIÀNG

 
1. Ông Trần Văn Toàn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Giàng
– Điện thoại liên hệ:
– Địa chỉ email:
2. Ông Nông Thanh Huấn – Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Giàng
SĐT: 0973312668

Thư điện tử công vụ: huannt.bt@backan.gov.vn

 

3. Ông Triệu Đức Tuy – Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh xã Cẩm Giàng
SĐT: 0982682303

Thư điện tử công vụ: tuydt.bt@backan.gov.vn

4. Bà Nông Thị Chuyên – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cẩm Giàng
SĐT: 0834894642

Thư điện tử công vụ:

5. Bà Trần Thị Kiều – Bí thư Đoàn thah niên xã Cẩm Giàng
SĐT:

Thư điện tử công vụ: kieutt.bt@backan.gov.vn