Đề nghị hỗ trợ sửa chữa Đài truyền thanh xã Cẩm Giàng

Xem nội dung chi tiết tại đây