Điện của thường trực ban bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 21/7/2021

Dien-cua-Thuong-truc-Ban-Bi-thu-913-129 về phòng, chống dịch Covid-19