hướng dẫn đăng nhập VssIDbằng tài khoản VNeID của Bỏ hiểm xã hội huyện Bạch Thông

  1. hướng dẫn đăng nhập VssIDbằng tài khoản VNeID

2. Phu lục HDSD_dang nhap_VssID_ bang_tk_VNeID