Kế hoạch số 02/KH-ĐU ngày 24/6/2021 của Đảng ủy xã Cẩm Giàng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới

Ke-hoach-Nguoi-Viet-nam-uu-tien-dung-hang-Viet-Nam