Kế hoạch Số: 184/KH-UBND ngày ngày 04 tháng 8 năm 2021 của UBND huyện về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

KH_184 của UBND huyện về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68_NQ_CP; Quyết định số 23_2021_QĐ_TTg

NQ-so-68_CP ngày 01_7_2021: QD-so-23_TTg ngày 07_7_2021