Kế hoạch tổ chức Hội thi pháp luật Dân quân tự vệ huyện Bạch Thông năm 2021

Thong bao so 64, Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021

Kế hoạch số 62, Tổ chức hội thi pháp luật Dân quân tự vệ năm 2021