Kế hoạch triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” trên địa bàn xã Cẩm Giàng

KH triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2023