Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn xã Cẩm Giàng năm 2023

KH tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp