Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã Cẩm Giàng

Báo cáo CCHC 6 tháng