Khai thác và cung cấp thông tin trên trang Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh

CV-Trien-khai-Quyet-dinh-so-07-cua-UBND-tinh-ve-trang-thong-tin-PBGDPL

Quyết định số 07-2021-QĐ-UBND ban hành quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn