Nghị quyết công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND xã Cẩm Giàng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026

Nghị quyết công bố danh sách người trúng cử đại biểu HDND xã Cẩm Giàng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026