Những văn bản liên quan đến công tác đặc xá năm 2021

Nghi-dinh-so-49 Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự; Huong-dan-so-63 thực hiện Quyết định số 1161_QĐ-CTN về đặc xá năm 2021; Quyết định 1161 về đặc xá năm 2021