Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số