Tết trồng cây tại xã Cẩm Giàng

Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”,  cũng như duy trì phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng hằng năm của các ngành, các cấp và nhân dân, góp phần quan trọng, thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Ngày 27 tháng 01 năm 2023, cấp ủy, chính quyền Cẩm Giàng tổ chức cho toàn thể cán bộ, công chức chăm sóc, tra dặm, trồng bổ sung cây xanh mới tại khuôn viên trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã