Tuyên truyền giải tỏa hành lang An toàn giao thông trên địa bàn xã Cẩm Giàng